Nos seus estatutos establécense como finalidades principais:

  • Proporcionar albergue digno ás persoas que pola súa idade ou condicións fisiolóxicas non poden facer fronte á vida.
  • Estimular o amor á terra, tanto á nativa como á de adopción.